Załóż konto

Administratorem danych osobowych jest Be Bio Active Cosmetiqs Mind Network Inspire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., więcej informacji w Polityce prywatności

Twój koszyk

Zamknij

Brak produktów w koszyku.

Regulamin Konkursu „#beBIOwmaju”


§ 
1. Postanowienia ogólne.

 1. Konkurs pn.: „#beBIOwmaju” (zwany dalej „Konkursem”), jest organizowany przez Spółkę „BE BIO ACTIVE COSMETIQS MIND NETWORK INSPIRE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul.  KLIMCZAKA 1,  WARSZAWA 02-797, REGON: 381388606, NIP: 9512469957, zwaną dalej: „BEBIO” lub „Organizatorem”).
 1. Niniejszy Regulamin Konkursu pn.: „#beBIOwmaju” (zwany dalej: „Regulaminem”) reguluje warunki i zasady Konkursu.
 1. Celem Konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia,a także integracja osób prowadzących aktywny, sportowy i zdrowy styl życia.
 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, ani też nie jest zakładem wzajemnym, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: U. z 2018 r. poz. 165, z późn. zm.).
 1. W wyniku Konkursu zostanie przyznanych dziesięciu równorzędnych nagród w postaci zestawów kosmetyków beBIO Ewa Chodakowska. W skład jednego zestawu wchodzą 3 produkty (żel pod prysznic 400ml, balsam do ciała 200 ml oraz dezodorant).
 1. Fundatorem i przekazującym nagrody jest Spółka „Be Bio Active CosmetiqsMind Network Inspire Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-797 Warszawa, ul. Klimczaka 1).
 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz go zaakceptować.


§2. Czas i miejsce trwania Konkursu.

 1. Konkurs jest organizowany i przeprowadzany na FanPage’u firmy na portalu społecznościowym Instagram pod adresem https://www.instagram.com/bebiocosmetics/, a także na stronie internetowej: https://www.bebiocosmetiqs.pl/, której administratorem jest BEBIO.
 1. Konkurs trwa w okresie od 28 maja2019 roku od godziny 00:00 do dnia 4 czerwca 2019 roku do godziny 23:00 i kończy się wyłonieniem spośród Uczestników Laureatów tego Konkursu, co będzie miało miejsce 5 czerwca 2019 do godz. 10:00
 2. Dodatkowe informacje oraz zasady i warunki Konkursu oraz nagród mogą być opisane w załącznikach do Regulaminu.


§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie.

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
 1. Zamieścić zdjęcie lub zdjęcia swoich ulubionych produktów marki be BIO Ewa Chodakowska na swoim profilu;
 2. Dodatkowo należy oznaczyć w swoim poście profile @bebiocosmetics oraz @chodakowskaewa;
 3. Wymagane hashtagi w postach to #bebiowmaju oraz #bebiocosmetics.
 1. W Konkursie nie będą brane pod uwagę zgłoszenia (posty) do Konkursu zawierające treści niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego, zagrażające prawom osób trzecich, naruszające dobre obyczaje, dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, narodowość, przekonania polityczne lub religijne, niepełnosprawność, naruszające w jakikolwiek sposób godność ludzką, propagujące przemoc lub nienawiść, zawierające treści o charakterze erotycznym, pornograficznym lub wulgaryzmy.
 1. Na zasadach i warunkach opisanych w § 4 ust. 2 (poniżej) każdy Laureat tego Konkursu jest zobowiązany do wskazania BEBIO swojego adresu e-mail oraz podania innych danych osobowych wskazanych przez BEBIO, a które to dane będą konieczne dla przekazania lub zrealizowania danej nagrody oraz w celach realizacji obowiązków podatkowych. W przypadku, gdyby Laureat Konkursu nie wskazał tych danych w terminie 7 (siedem) dni od daty ogłoszenia Laureata Organizator ma prawo przeprowadzić wybór innego Laureata spośród Uczestników. Dane niezbędne do wypełnienia to m.in.: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, adres zameldowania (lub do doręczeń).
 1. Adres e-mail lub numer telefonu zostanie wykorzystany wyłącznie do komunikacji związanej z Konkursem. Kontakt z Uczestnikiem odbywać się będzie za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub telefonicznie.
 1. Organizator ma prawo do weryfikacji praw autorskich do postów zgłaszanych do Konkursu, w tym fotografii oraz treści (tekstu) postów zgłaszanych do Konkursu.
 1. Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia opisane w niniejszym Regulaminie. Uczestnik wykluczony z Konkursu stosownie do zapisów powyższych nie może być ponownie zgłosić swojego udziału do Konkursu. Decyzję w zakresie zgłoszenia lub wykluczenia podejmuje Organizator.
 1. Wszelkie skargi, uwagi, zastrzeżenia lub reklamacje, a także zgłoszenia naruszenia prawa, w tym praw autorskich, lub inne naruszenia należy zgłaszać Organizatorowi na adres e-mail: magdag@bebiocosmetiqs.pl
 1. Komisję Konkursową stanowią przedstawiciele Organizatora. Komisja Konkursowa dokona wyboru Laureatów Konkursu na podstawie następujących kryteriów: /a./ zgodność z warunkami Konkursu, /b./ nawiązanie do tematyki, /c./ oryginalność, /d./ kreatywność, /e./ ogólne walory estetyczne.
 1. Skład Komisji Konkursowej może być zmieniony na mocy wspólnej decyzji BEBIO.


§
4. Ogłoszenie wyników Konkursu.

 1. Lista Laureatów Konkursu zostanie podana przez BE BIO na FanPage’u https://www.instagram.com/bebiocosmetics/ na portalu społecznościowym Instagram, a także może zostać zaprezentowana na stronie internetowej BEBIO https://www.bebiocosmetiqs.pl/.
 1. Każdy Laureat Konkursu będzie miał prawo w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni na podać swoje dane Organizatorowi (na adres e-mail: magdag@bebiocosmetiqs.pl) potrzebne do przekazania lub zrealizowania nagród (np. imię, nazwisko, adres zameldowania).


§ 5. Zasady i warunki realizacji nagród.

 1. Laureat Konkursu otrzyma nagrody opisane § 1 ust. 5 Regulaminu (powyżej).
 1. Wobec konieczności podjęcia wszelkich czynności organizacyjnych związanych z przekazaniem danej nagrody, Laureat Konkursu jest zobowiązany nie później niż w terminie 7(siedmiu) dni od daty opublikowania informacji o tym, że dany Uczestnik został Laureatem Konkursu, jest zobowiązany potwierdzić możliwość przyjęcia nagrody. Potwierdzenie możliwości przyjęcia nagród musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania (zameldowania), adres e-mail.
 1. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzach, ani na nagrody innego rodzaju. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na inne osoby. Nagrody nie mogą być odsprzedane lub w inny sposób zbyte, również nieodpłatnie.
 1. W przypadku braku potwierdzenia możliwości przyjęcia nagród lub braku podania wymaganych danych – w terminie opisanym w ust. 2 (powyżej), Laureat Konkursu traci prawo do nagród, i tym samym Komisja Konkursowa może wybrać inną osobę, jako Laureata Konkursu spośród Uczestników. 


§ 6. Prawa autorskie.

 1. Uczestnik poprzez umieszczenie danego posta stanowiącego zgłoszenie do Konkursu na swoim profilu na portalu Instagram wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie Organizatorowi konkursu licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych oraz ilościowych do wszystkich utworów stanowiących dane zgłoszenie (post) do Konkursu, w tym do zdjęć, treści (tekstu) oraz wizerunku Uczestnika, na wszystkich znanych w dacie danego zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, a to w szczególności:
 • utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
 • zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
 • wprowadzanie do obrotu, w tym w szczególności poprzez użyczenie lub najem, zbywanie nieodpłatne lub odpłatne, w tym sprzedaż (dystrybucja) hurtowa i detaliczna, np. w sieci sprzedaży własnej i/lub obcej, w kraju i za granicą, nieograniczonej w czasie (np. poprzez sprzedaż płyt DVD również za pośrednictwem podmiotów trzecich, lub też poprzez odpłatne udostępnianie za pośrednictwem portali internetowych);
 • wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych;
 • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w tym z towarzyszeniem reklam, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, DTH, Network PVR, connected TV, cyfrowe telewizje kablowe, platformy cyfrowe oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, monitorów, odbiorników telewizyjnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS, itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);
 • publiczne wykonanie;
 • publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone, itp.);
 • nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp.;
 • reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp.;
 • samodzielne decydowanie o ograniczeniu, wstrzymaniu lub zaprzestaniu produkcji, sprzedaży, reklamy, co nie powoduje żadnego ograniczenia nabytych przez autorskich praw majątkowych.
 1. Uczestnik publikując dane zgłoszenie (post) na Konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia oraz treść (tekst) nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich oraz wizerunku osób, które znajdują się na zdjęciu i zostały wykonane samodzielnie przez Uczestnika, a osoby portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku (o ile na zdjęciach znajdują się wizerunki osób trzecich).
 1. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych z treścią opublikowanego postu (zgłoszenia) ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 1. Zgodnie z art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego Organizator jest przyrzekającym nagrodę. Po myśli art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą rozpoczęcia realizacji nagród wobec Laureata Konkursu, Organizator nabywa prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne, do postów stanowiących zgłoszenia do Konkursu, które pochodzą od Laureatów Konkursu, a także do dokonywania opracowań postów oraz rozpowszechniania tych opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, na polach eksploatacji opisanych w ust. 1 (powyżej).
 1. Z tytułu przeniesienia praw, w tym m.in. autorskich praw majątkowych oraz prawa zależne, do postów stanowiących zgłoszenia do Konkursu, które pochodzą od Laureatów Konkursu, o którym mowa w ust. 4 (powyżej), Laureatowi Konkursu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, a otrzymane w Konkursie nagrody wyczerpują w całości roszczenia finansowe Laureata Konkursu z powyższego tytułu.
 1. Uczestnik upoważnia Organizatora do samodzielnego (tj. z wyłączeniem Uczestnika) decydowania o oznaczeniu i sposobie oznaczenia zdjęć lub innych utworów składających się na zgłoszenie (post) do Konkursu.
 1. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania zgłoszenia (postu) do Konkursu, w tym zawartych tam fotografii oraz treści (tekstu), na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej, a tym samym nie ma zastosowania zastosowanie art. 57 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.), w tym w szczególności w ten sposób, że w przypadku nie przystąpienia do rozpowszechniania utworów przez Organizatora wyłączone jest prawo twórcy do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia oraz nie może domagać się naprawienia szkody po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż sześć miesięcy.


§ 7. Ochrona danych osobowych.

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, w szczególności Laureata Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), które weszło w życie z dniem 25.05.2018 r. zwane dalej: „RODO”.
 1. Przetwarzanie danych, o którym mowa w ust. 1 (powyżej), obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, dane adresowe, dane do korespondencji, w tym e-mail i nr telefonu, a także dane adresowe – zamieszkania (zameldowania).
 1. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków przetwarzania danych osobowych zawarte są w Załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu.


§ 8. Postanowienia końcowe.

 1. Wykładnia Regulaminu należy do Organizatora.
 1. W przypadku, gdy stwierdzono, że Uczestnik w trakcie trwania Konkursu postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagród.
 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie 14 (czternastu) dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator.
 1. Organizator może w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, zmieniać zasady Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, w tym do przedłużenia terminu trwania lub ogłoszenia Laureata Konkursu, o czym poinformuje Uczestników na stronach internetowych, gdzie będzie publikowany Regulamin, o ile nie pogorszy to warunków uczestnictwa w Konkursie.
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu wszystkim zainteresowanym na stronie bebiocosmetiqs.pl.
 1. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej: bebiocosmetiqs.pl, tj. w dniu 28.05.2019 r.

 

Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu „#beBIO w maju”

Klauzula Informacyjna RODO

 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Spółka„BeBio Active CosmetiqsMind Network Inspire Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-797 Warszawa, ul. Klimczaka 1, KRS: 0000749742, NIP: 9512469957, REGON: 381388606), zwana dalej: „Administratorem”). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@bebiocosmetiqs.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach, w oparciu o podstawy prawne i w autorskich praw majątkowych okresach wskazanych poniżej.

Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, wizerunek, a w przypadku, gdy zostaniesz Laureatem Konkursu dodatkowo: adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania/zameldowania.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych: udział w Konkursie „#beBIO w maju”, informacja o osobie Laureata Konkursu, a także realizacja nagród wobec Laureata Konkursu, w tym przesyłanie informacji organizacyjnych, wypełnienie obowiązków podatkowych oraz rachunkowych, a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom, jak również – w przypadku uzyskania dodatkowej Twojej zgody – przesyłanie informacji marketingowych (e-mail lub SMS).

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Czas przechowywania Twoich danych osobowych:
/1./ do dnia wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
/2./ na czas udziału w Konkursie, realizacja nagród,
/3./ a także na czas realizacji roszczeń, tj. na czas nie dłużej niż 3 (trzech) lat od daty zakończenia realizacji nagród przez Laureata Konkursu,
/4./ oraz do dnia upływu terminu przedawnienia w zakresie konieczności wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych,
/5./ jak również przez czas wymagany z przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom,
/6./ dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie przez Uczestnika Konkursu wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek udziału w Konkursie.

Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w Konkursie jak i realizacji nagród.

Informujemy jednocześnie, iż niepodanie danych osobowych uniemożliwia zarówno udział w Konkursie, a także zawarcie umowy w przypadku Laureata Konkursu.

Jakie są źródła pozyskania Twoich danych osobowych?

Przetwarzane przez Administratora Twoje dane osobowe pochodzą od Ciebie.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora oraz fundatorom nagród w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych, a mianowicie odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem podczas organizacji Konkursu, w tym pozostali fundatorzy nagród, a także w trakcie realizacji nagród dotyczących tego Konkursu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Nadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?

Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adresem: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Back to Top